Ledningsfornyelse - prosjektering

Konvensjonell utskifting er den mest benyttede metoden for ledningsfornyelse, spesielt når fellesavløp skal separeres til spillvann og overvann. Da kan man også legge ny vannledning, samordne kabelfremføring og opprusting av gater. Men i svært mange prosjekt er det lønnsomt å ta i bruk NoDig-metoder. Dette er økonomisk fordelaktig, anleggstiden blir vesentlig kortere og minimale terrenginngrep gir miljømessige gevinster.

Med god kunnskap om dagens NoDig-metoder, er vi ofte i dialog med ledningseiere for innspill og forslag til ledningsfornyelse. Med diagnosen stilt i et forprosjekt, foreslås de beste ledningstiltak. Noen ganger er konvensjonell graving og utskifting det beste, og i andre situasjoner kan det være meget kostnadseffektivt med NoDig-metoder.