Klimatilpasning

Two men sitting on bench in freight area

NIRAS hjelper offentlige og private kunder å håndtere både hverdagsregn og ekstremregn. Når det gjelder klimatilpasning, er det viktig tenke ut helhetlige løsninger, inkludert lokal overvannsdisponering (LOD).

Ved klimatilpasning er det viktig å tenke grønne, rekreative områder som skaper robuste løsninger i terrenget. Da kan betydelig innsparing oppnås sammenlignet med tradisjonelle løsninger med tekniske anlegg. Ut fra dette prinsippet har NIRAS utviklet en rekke nye byområder og foretatt klimasikring av eksisterende byområder.

Se mer: Danmarks første nye bydel hvor overvannsdisponering er brukt som styrende element i et helt byområde.

Samkjøring av løsninger gir et solid resultat

Å koble sammen flere løsninger gir en robust løsning som fungerer både for hverdagsregn og ved skybrudd. Ved å tenke helhetlig i koblede løsninger, åpnes det for nye muligheter til å skape større rekreativ verdi i byen, samtidig som mindre vann sendes gjennom kloakk og renseanlegg. Vi kan med fordel samle opp takvann fra bygninger i renner, og lede det bort for forsinkelse og nedsiving i regnbed langs parkeringsplasser. Disse er designet for rensing av veivann. Avhengig av helling og konstruksjon kan et tak bli til et såkalt grønt tak, og på den måten holde på regnvann.