Hydraulik og modellering

Yellow pipes

Flomsikring er en utfordrende oppgave for kommuner i både tettbebygde og landlige strøk. For å kunne forhåndsvurdere flomfare trenger man gode systemer for hydrauliske beregninger, som tar hensyn til vannstrømningene i terrenget og fra landlige til tettbebygde strøk samt avløpssystemenes kapasitet.

NIRAS har mye erfaring på dette området, og har i andre land gjennomført en rekke prosjekter med bruk av hydrauliske dataprogrammer fra DHI, herunder Mike Urban og Mike Flood.

Viktig med et solid datagrunnlag

Ved oppsett av hydrauliske modeller er et solid datagrunnlag viktig. For å sammenstille datagrunnlaget anvendes eksisterende data (Gemini), driftsdata, videoinspeksjoner, gjennomførte og nye måleprogrammer m.m.

NIRAS har gjennom mange år jobbet med å samordne generell datainnsamling og -behandling med sikte på å utarbeide sikre hydrauliske modelleringer som baserer seg på solid grunnlag. Modelleringsresultatene utgjør et viktig beslutningsgrunnlag ved prosjektering av anleggsprosjekter, som sikrer innbyggere et tilfredsstillende kvalitetsnivå på tjenester i flomtilfeller.